Return Home:

Elizabeth

(1763-1840)

Sarah

(1768-1865)

James

(8/20/1758-1840)

Isaac

(1781-1833)

Mary
Ann

George

(1771-1850)

Rebecca

(1772-?)

Archibald Jr.

(1777-1804)

John

(? - 1781)

                   
               
 
Sarah (Davis) Lyon
               
 
Sarah (Ruddell) & John Kilgore
Rebecca
Isaac
                     
Mary
                     
Ann
                     
George
                     
Rebecca
                     
Archibald Jr.
 
William m Delilah Cain
                 
John